Επίδομα μητρότητας και στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες


Επίδομα 200 ευρώ το μήνα προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας για 4 μήνες μετά τον τοκετό, για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες άμεσα ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας σε είδος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος αποκλειστικά.

Για τη χορήγηση του επιδόματος θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση στον οικείο Τομέα Ασφάλισης του ΕΤΑΑ και ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού. Επίσης απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του N. 1599/1985 της μητέρας ότι ασκεί αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα και δεν δικαιούται από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας.

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε 6 μήνες από την ημερομηνία τοκετού.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.