Νέες δωρεές από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του τε­λευταίου κύκλου δωρεών, ενέκρινε 88 νέες δωρεές, συνολικού ύψους 26,8 εκατομμυρί­ων ευρώ, για τη στήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών και προγραμμάτων, η δράση των οποίων αναμένεται να δημιουργήσει θετικά και διαχρονικά οφέλη, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Οι 88 αυτές νέες δωρεές εντάσσονται στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινωφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και ευθυγραμ­μίζονται με τη γενικότερη φιλοσοφία του ιδρύματος, να στηρίζει πρωτοβουλίες που αφενός προσφέρουν άμεση στήριξη στους συνανθρώπους μας σε ανάγκη και αφε­τέρου, είναι ικανές να επιφέρουν αισθητή αλλαγή και να συμβάλουν στη μακροχρόνια ανάπτυξη των κοινωνιών και των μελών τους.

Αρκετές από αυτές τις νέες δωρεές αποτελούν μέρος της τριετούς πρωτοβουλί­ας του ιδρύματος, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, για τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.