Ο νέος νόμος για το ΕΣΠΑ 2014-2020


Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από το Υπουργείο Ανάπτυξης ο νόμος για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την ερχομένη τρίτη 2 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για το πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, τα οποία λειτουργούν βάσει ενός κοινού πλαισίου που ορίζεται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση του Υπουργείου αφορά τις αρχές που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που εφαρμόζεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείου Συνοχής, καθώς και τις αρχές που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που εφαρμόζεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης – Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Θάλασσας και Αλιείας).

Τα σχόλια έχουν κλείσει.